Formát B5, mäkká väzba, 164 strán

Základné informácie

Na vydaní spolupracovali:
Jazyková redakcia: Traute JAKUBČIAKOVÁ, Marta SZEGHY, Eva HACKENBERG
Obálka a grafická úprava: Claudia JUTKOVÁ, Diana MATLÁKOVÁ
Layout a zalomenie textu: Claudia JUTKOVÁ
Odborná spolupráca: Petr KRPEC, Ivana Ledvoňová
Technická podpora: Tomi JUTKA, Oliver ČAJKA, Dávid MADÁČ
Ilustrácia: Andrea PRÍBYTNÁ
Foto: Ľubomír DUDIK
Použité obrázky: Internet
Použité biblické citáty: Roháčkov preklad, druhé revidované vydanie z roku 1969
Prvé vydanie vyšlo v roku 2016.
ISBN 978-80-972527-0-0

Copyright © 2016 Sergej Miháľ

image
Postrehy, inšpirácie

Prečo kniha vznikla

Za celý kolektív chceme vyjadriť, čo bolo našim cieľom pri práci na tejto knihe. Mocne to za naše tímové srdce vystihol prorok Izaiáš, keď citoval slová Boha Biblie: „Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole! Lebo nebesia rozplynú sa ako dym, a zem sa rozpadne ako rúcho, a jej obyvatelia tak podobne pomrú, ale moje spasenie bude trvať na veky, a moja spravodlivosť nebude zlomená“ (Izaiáš 51:6). Je lepšie byť v Božích rukách, ako vo svojich mať celý svet.

ĎAKUJEME

Vďačnosť a túžba, ktorá je dnes v našom srdci voči Kristovi a nebeskému Otcovi, tam nie je iba tak. Pochádza od nášho Otca v nebi a vzdáva slávu jeho menu. Lebo aj keď my nevidíme jeho, On vidí nás. Preto povedal Pán Tomášovi: „Tomáš, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili“ (Ján 20:29). To, že sa dnes môžeme kdekoľvek postaviť a v ktorejkoľvek chvíli pozdvihnúť svoje ruky k Bohu a chváliť jeho meno, je výsadou nad všetky privilégia života. Chváliť Boha, ktorého nevidím, ale ktorého milujem celým srdcom. To je dar viery, ktorým Boh odpovedá na našu túžbu po svojom Stvoriteľovi (Božia viera Marek 11:22).